Advocate dla kotów

Advocate dla kotów

Brak plików do pobrania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH51368 LeverkusenNiemcy
Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla kotów
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (pipetka) zawiera:


Dawka

Imidakloprid

Moksydektyna

Advocate dla małych kotów (≤ 4 kg)

0,4 ml

40 mg

4 mg

Advocate dla dużych kotów (> 4-8 kg)

0,8 ml

80 mg

8 mg

Substancje pomocnicze: Alkohol benzylowy, 1 mg/ml butylohydroksytoluen (E 321; jako przeciwutleniacz)
Wskazania lecznicze: Do stosowania u kotów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:W celu zwalczania i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis), zwalczania inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis), zapobieganiu inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis), a także zwalczania infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larwy L4, niedojrzałe i dojrzałe postaci dorosłe Toxocara cati oraz Ancylostoma tubaeforme). Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD).
Docelowe gatunki zwierząt: Koty
Przeciwwskazania: Nie stosować u kociąt poniżej 9 tygodnia życia.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek z substancjipomocniczych.Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego weterynaryjnego podczas ciąży i w trakcie laktacji nie było oceniane. Badania laboratoryjne z zastosowania zarówno imidaklopridu i moksydektyny u szczurów i królików nie dostarczyły dowodów na działanie teratogenne, embriotoksyczne lub szkodliwe dla samic. Produkt należy stosować jedynie w oparciu o ocenę bilansu korzyści do ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii .Dla psów należy stosować odpowiednio produkt “Advocate dla psów”, zawierający 100 mg/ml imidaklopridu i 25 mg/ml moksydektyny.
Działania niepożądane: Stosowanie produktu u kotów może powodować przemijające objawy świądu. W rzadkich przypadkach może dochodzić do przetłuszczania się sierści, pojawiania się rumienia i wymiotów. Objawy te ustępują samoistnie, bez dodatkowego leczenia. W sporadycznych przypadkach, produkt może powodować lokalne reakcje uczuleniowe. Jeśli zwierzę wylizuje miejsce podania preparatu, może sporadycznie dochodzić do pojawiania się przejściowych objawów ze strony układu nerwowego, takich jak ataksja, uogólnione drżenie, objawy ze strony oczu (rozszerzenie źrenic, słabo wyrażony odruch źrenicowy, oczopląs), zaburzenia oddychania, nadmierne ślinienie się i wymioty.Produkt posiada gorzki smak. W niektórych przypadkach, jeśli zwierzę wylizuje miejsce podania produktu tuż po zabiegu, może dochodzić do nadmiernego ślinienia. Zjawisko to nie jest to objawem zatrucia i ustępuje samoistnie w ciągu kilku minut, bez dodatkowych zabiegów. Prawidłowe naniesienie preparatu minimalizuje możliwość wylizywania miejsca jego podania.W bardzo rzadkich przypadkach produkt może powodować reakcję lokalną w miejscu podania objawiającą się przejściowymi zmianami w zachowaniu, takimi jak ospałość, niepokój, brak łaknienia.W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe. Nie istnieje specyficzna odtrutka. Korzystne może okazać się podanie węgla aktywowanego.W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.
Dawkowanie, sposób i droga podania: Zalecana minimalna dawka to 10 mg/kg masy ciała Imidaklopridu i 1.0 mg/kg masy ciała Moksydektyny, co stanowi ekwiwalent 0.1ml/kg m.c. preparatu Advocate dla kotów.Schemat leczenia powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania epizootyczne.

Waga kota
[kg]

Wielkość pipetki, jakiej należy użyć

Objętość [ml]

Imidakloprid
[mg/kg m.c.]

Moksydektyna
[mg/kg m.c.]

≤ 4 kg

Advocate dla małych kotów

0,4

co najmniej 10

co najmniej 1

> 4 - 8 kg

Advocate dla dużych kotów

0,8

10 - 20

1 - 2

> 8 kg

odpowiednia kombinacja pipetekZwalczanie i zapobieganie inwazji pcheł

Jednorazowe zastosowanie preparatu zapobiega inwazji pcheł przez kolejne 4 tygodnie. Bytujące w otoczeniu zwierzęcia poczwarki mogą rozwinąć w się w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia, lub nawet później, w zależności od warunków klimatycznych. Dlatego też może okazać się konieczne połączenie leczenia przy pomocy preparatu Advocate z postępowaniem mającym na celu przerwanie cyklu życiowego pcheł w otoczeniu zwierzęcia. Spowodować to może jeszcze szybsze zniszczenie populacji pcheł w gospodarstwie domowym. Jeśli produkt wykorzystywany jest jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, powinien być podawany odstępach miesięcznych.

Zwalczania inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis)

Preparat należy podać jednokrotnie. Po 30 dniach od zakończenia leczenia zalecane jest badanie kontrolne przez lekarza weterynarii, gdyż w niektórych przypadkach może okazać się konieczna ponowna kuracja.Preparatu nie należy aplikować bezpośrednio do przewodu słuchowego.

Zapobieganie robaczycy serca (Dirofilarioza)

Koty bytujące na terenach endemicznych dla robaczycy serca (Dirofilarioza), lub te, które podróżowały do takich miejsc, mogą być zaatakowane przez dorosłe postaci tych pasożytów. Z tego względu przed podaniem preparatu Advocate, należy rozważyć zastosowanie się do wskazówek podanych w części

SPECJALNE OSTRZEŻENIA
W celu zapobiegania robaczycy serca, produkt musi być stosowany w regularnych, miesięcznych odstępach w porze występowania moskitów (żywiciela pośredniego, który przenosi larwy tego nicienia). Preparat można stosować w ciągu całego roku lub przynajmniej na miesiąc przed pierwszym spodziewanym pojawieniem się moskitów. Leczenie powinno być kontynuowane w regularnych, comiesięcznych odstępach czasu, aż do upłynięcia miesiąca od ostatniego narażenia się na ukąszenia moskitów. Aby wdrożyć stały schemat leczenia, zaleca się wyznaczenie tego samego dnia każdego miesiąca jako dnia podawania preparatu. W sytuacji zastępowania innego produktu zapobiegającego robaczycy serca w ramach programu profilaktycznego, pierwsze zastosowanie preparatu Advocate musi nastąpić w ciągu 1 miesiąca od podania ostatniej dawki poprzednio stosowanego środka.Na terenach nie będących endemicznymi dla nicieni wywołujących robaczycę serca koty nie powinny być zagrożone ze strony tych pasożytów. Dlatego też można u nich stosować ten preparat bez zachowywania szczególnych środków ostrożności.

Zwalczanie inwazji obleńców i tęgoryjców
Na terenach endemicznych dla robaczycy serca, comiesięczne stosowanie preparatu może znacząco ograniczyć ryzyko ponownej infestacji spowodowanej zarówno przez obleńce, jak i tęgoryjce. Na terenach nie będących endemicznymi dla nicieni wywołujących robaczycę serca, produkt może być stosowany jako element sezonowego programu profilaktycznego skierowanego przeciwko pchłom i nicieniom żołądkowo-jelitowym.

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Aby zapobiegać zlizywaniu, preparat należy podawać miejscowo na skórę, ograniczając obszar jego nanoszenia do szyi i podstawy czaszki kota.
Zalecenia dla prawidłowego podania: Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę. Odwróć końcówkę i umieść drugim końcem na pipetce. Przekręć końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipetki, jak pokazano na rysunku. Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra. Przytknij koniec pipetki do skóry i zdecydowanie ściśnij kilkukrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę. Naniesienie preparatu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość wylizywania preparatu przez kota. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Należy zachować ostrożność i nie dopuścić, aby zawartość pipetki lub preparat z miejsca podania nie zetknęły się z oczami lub pyskiem leczonego zwierzęcia lub zwierząt mających z nim kontakt. Nie należy dopuszczać, aby zwierzęta, którym ostatnio nanoszono preparat wzajemnie się czyściły (wylizywały). Nie należy dopuszczać do przypadkowego połykania (zlizywania) przez psy takich ras jak owczarki Collie, Owczarek Staroangielski oraz gatunki pokrewne i ich krzyżówki.Zaleca się, aby kotom zamieszkującym, lub podróżującym do obszarów, gdzie występuje endemicznie nicień wywołujący robaczycę serca (Dirofilarioza) nanosić preparat co miesiąc, w celu ochrony ich przed inwazją tego pasożyta. Z uwagi na niewielkie możliwości dokładnego diagnozowania infestacji tego nicienia, zaleca się badanie pod kątem jego obecności każdego kota w wieku powyżej 6 miesięcy, przed rozpoczęciem zabiegów profilaktycznych, jako że zastosowania preparatu u kota, u którego bytują dorosłe postaci nicienia sercowego może spowodować pojawienie się poważnych działań niepożądanych, łącznie ze śmiercią kota. W przypadku rozpoznania infestacji dorosłych postaci nicienia wywołującego robaczycę serca, należy ją zwalczyć, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej.Stosowanie u zwierząt o masie ciała nie przekraczającej 1 kg powinno być oparte na ocenie bilansu korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Z uwagi na fakt ograniczonego doświadczenia w stosowaniu tego produktu u zwierząt chorych iosłabionych jego zastosowanie u takich osobników powinno być oparte na ocenie bilansu korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.Krótkotrwały, jedno lub dwukrotny kontakt zwierzęcia z wodą pomiędzy comiesięcznym nanoszeniem preparatu nie powoduje znaczącego spadku skuteczności produktu. Jednakże częste mycie przy pomocy szamponu lub zanurzanie zwierzęcia w wodzie po naniesieniu preparatu może znacznie ograniczyć skuteczność produktu.Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ustami.W trakcie nakładania preparatu nie należy jeść, pić, ani palić.Po podaniu należy dokładnie umyć ręce.Nie należy dotykać skóry zwierzęcia w miejscu aplikacji przed jej wyschnięciem.W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.Osoby, o których wiadomo, że cechują się nadwrażliwością na alkohol benzylowy, imidakloprid, czy moksydektynę, powinny podawać ten produkt ze szczególną ostrożnością. W bardzo rzadkich przypadkach produkt może powodować uczulenia skórne lub przejściowe reakcje skórne (np. alergia, podrażnienie, mrowienie). W sytuacji przypadkowego dostania się preparatu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą.Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, lub jeśli preparat został przypadkowo połknięty, należy zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi ulotkę.Rozpuszczalnik użyty w Advocate może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i wykańczanymi powierzchniami. Należy pozwolić, aby miejsce podania preparatu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami.
Okres karencji: nie dotyczy
Kategoria dostępności: Wydawany na receptę
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/2/03/039/001; EU/2/03/039/003

Inne produkty firmy "Bayer Sp. z o.o. Dział Weterynaryjny"

Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substancj (...)

więcej informacji
Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i ilościowy substanc (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy i (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościow (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania Skład jakościowy (...)

więcej informacji
Advocate dla psów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Advocate dla psów Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Każda dawka (...)

więcej informacji
Baycox 2,5% 2,5 g/100 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 2,5%; 2,5 g/100 ml roztwór doustny dla kur i indyków Skład jakościowy i ilo (...)

więcej informacji
Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
Baycox Bovis 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baycox Bovis, 50 mg/ml zawiesina doustna dla cieląt Skład jakościowy i ilościowy s (...)

więcej informacji
BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYOFLY Pour – On, 0,1g/10ml Roztwór do polewania dla bydła Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 2,5% Enrofloksacyna 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Sk (...)

więcej informacji
BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, Niemcy51368 LeverkusenNiemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL 5% enrofloksacyna 50mg/1ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń Skła (...)

więcej informacji
BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbHD-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: BAYTRIL flavour 15 mg Tabletki dla psów i kotów Skład jakościowy i ilościowy substa (...)

więcej informacji
Baytril One - 100 mg/ml roztwór

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Baytril One - 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła Skład jakościowy i ilości (...)

więcej informacji
Bayvarol, 3,6 mg/ pasek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH,D-51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Bayvarol, 3,6 mg/ pasek, paski do zawieszania w ulu. Skład jakościowy i ilościowy s (...)

więcej informacji
Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Catosal 10% roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i koni Skład jakościowy i iloś (...)

więcej informacji
1 2