Okulistyka weterynaryjna - Nr 1/2012

Okulistyka weterynaryjna - Nr 1/2012

http://www.okulistyka-weterynaryjna.pl/ | 2012-01-26
Start

 

 

 

WRAZ Z NOWYM ROKIEM 2012, ŻYCZYMY WAM, WIELU SUKCESÓW W ŻYCIU OSOBISTYM ORAZ ZAWODOWYM,

MIŁYCH PACJENTÓW, CIEKAWYCH PRZYPADKÓW, TRAFNYCH DIAGNOZ I SUKCESÓW W LECZENIU  PACJENTÓW.


 

 

 NASZ KWARTALNIK WKRACZA W NOWY ROK Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI; MAMY RADĘ PROGRAMOWĄ , W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI 11 CZŁONKÓW. PRZEWODNICZĄCYM RADY ZOSTAŁ PROF. DR HAB. ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, A REDAKTOREM TEMATYCZNYM PROF. DR HAB. IRENEUSZ BALICKI. KWARTALNIK ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY I UMIESZCZONY W DWÓCH BAZACH DANYCH CZASOPISM REJESTROWANYCH - POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ.

 

 

W OBECNYM NUMERZE -5- KWARTALNIKA ZAJMUJEMY SIĘ KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI. TEMATOWI TEMU POŚWIĘCONE ZOSTAŁY TRZY ARTYKUŁY. INTERESUJĄCY  PRZYPADEK KLINICZNY  OPISAŁ NASZ PRZYJACIEL Z JAPONII PROF. N. KANEMAKI. W NUMERZE TYM SPOTKACIE NOWĄ FORMĘ E-LEARNINGU - ZAPRASZAMY DO ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE. MOŻECIE ZAPOZNAĆ SIĘ TEŻ ZE SPRAWOZDANIEM Z POBYTU NA KONGRESIE BRAVO W MANCHESTER W UK.

Miłej lektury

 

Życzy Redakcja

 

 

Ps. Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Antoniemu Schollenbergerowi za pomoc w propagawaniu naszego pisma.

Przemek Bryła

 

 

 

Prof. Barbara Lukomska

NeuroRepair Department, Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, 5, Pawinskiego str. 02-106 Warsaw, Poland, Tel: +48 (22) 608 65 10; Fax: +48 22 668 55 32; Email: barbara.lukomska@cmdik.pan.pl

ABSTRACT

Stem cells have captured considerable scientific and clinic interest because of their potential to renew themselves and to differentiate into one or more adult cell types. Thus stem cells have been recognized as a potential tool for the development of innovative therapeutic strategies in different disease disorders. Stem cells can be discriminating based on their differentiated potential as totipotent, pluripotent, multipotent or unipotent cells. There are in general three types of stem cells: embryonic, fetal and adult stem cells. While embryonic stem cell therapy has a lot of ethical concerns due to their obtaining but also unlimited proliferation and uncontrolled differentiation, fetal and adult stem cells have been used in the treatment of different diseases. The bone marrow, peripheral blood and umbilical cord blood are ideal sources of adult stem cells because there are easily accessible and contain two types of stem cells: hematopoietic stem cells giving rise to all blood cell types and mesenchymal stem cells differentiating into cells of mesodermal lineage. This review describes the general characteristics of these stem cell populations and their current applications in regenerative medicine. Additionally induced pluripotent stem cells generated through the reprogramming of differentiated adult cells are described.

  Key words: stem cells, embryonic stem cells, fetal stem cells, adult stem cells, induced pluripotent stem cells, hematopoietic stem cells, mesenchymal stromal cells

KOMÓRKI MACIERZYSTE I ICH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

STRESZCZENIE

Możliwość wspomagania regeneracji nieodwracalnie uszkodzonych tkanek i narządów za pomocą transplantacji komórek macierzystych skupia uwagę środowisk medycznych i opinii publicznej. Komórki macierzyste mają zdolność do samo-odnowy oraz do różnicowania się w dojrzałe komórki struktur całego organizmu. Na określonych etapach rozwoju osobniczego wykazują różny stopień ograniczenia potencjału do dalszego różnicowania, od komórek totipotencjalnych (zygota), poprzez pluripotencjalne (komórki zarodkowe) do multipotencjalnych lub unipotencjalnych (komórki somatyczne). Zarodkowe komórki macierzyste, z uwagi na nieograniczone zdolności namnażania i pluripotencjalność wydają się najbardziej optymalne do zastosowania w terapiach regeneracyjnych, lecz zastrzeżenia natury etyczno-moralnej pozyskiwania tych komórek, a także możliwość ich niekontrolowanej proliferacji po przeszczepieniu w organizmie biorcy skłoniły badaczy do poszukiwania alternatywnych źródeł komórek macierzystych, jakimi są tkanki dojrzałego organizmu. Badania ostatnich lat wykazały, iż w dojrzałych tkankach somatycznych znajdują się pluripotencjalne komórki macierzyste, co więcej odkrycia Takahashi i Yamanaka w roku 2006 r udokumentowały możliwość przekształcenia zróżnicowanych komórek izolowanych od osobników dorosłych w komórki pluripotencjalne. Zainicjowanie nowatorskich metod badawczych, których celem będzie opracowanie skutecznych sposobów przeszczepiania somatycznych komórek macierzystych w celach regeneracyjnych jest nadzieją w terapii  wielu nieuleczalnych schorzeń.

 

Stem cells have been fascinating for scientists and clinicians due to their undifferentiated state that can give rise to a highly specialized cell type. Only recently stem cells have been recognized as a potential tool for the development of innovative therapeutic strategies. Stem cells are defined by two properties: the capacity to renew themselves and ability to differentiate into most mature cell types. The stem cells retains its state either through asymmetric cell division, giving rise to one stem cell and one progenitor cell that may differentiate into diverse range of specialized cell types, or by reversal of a progenitor cell back to a stem cell after symmetric division (1), (Fig. 1).

 

Read more...

(Przedruk za zgodą wydawcy Oftal Sp. z o. o.)


Surgical technics in limbal stem cells transplantation

 

Edward Wylęgała, Dorota Tarnawska, Bogusława Orzechowska-Wylęgała


Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Ordynator: dr n. med. Edward Wylęgała


Summary:


Limbal stem cells (LSC) deficiency is one among the causes of corneal transparency loss. The only effective management is LSC transplantation. In available techniques the source of donor tissue containing LSC can be healthy fellow eye (CLAU, EVELAU), living-related (lr-CLAL, lr-EVELAL) or cadaveric donor (c-CLAL). From among them, the most efficient and the safest procedure is transplantation of cultured stem cells. Preoperative diagnosis and ocular surface condition determine the choice, of which procedure is the best. The surgical restoration of ocular surface is the sequence of procedures and the penetrating keratoplasty is the ultimate rehabilitative step in this process.

 

Słowa kluczowe:

niewydolność rąbkowych komórek macierzystych, przeszczep rąbkowy, dawca rodzinny, hodowla komórek rąbkowych.


Keywords:

limbal stem cells deficiency, limbal transplantation, living-related donor, limbal stem cells culturing.

 

Jedną  z przyczyn    zaniku  przezroczystości  rogówki  może  być niewydolność  rąbkowych  komórek  macierzystych  (RKM) (5). RKM zlokalizowane  są w rąbku  rogówki  w warstwie  podstawnej  nabłonka  (3). Teoretycznie  jest to pula  komórek  mogących  odnawiać  powierzchnię  rogówki  przez 100 do 120 lat, a więc znacznie  dłużej  niż wynosi  średnia  długość  życia  człowieka  (10,11). Urazy,  stany  zapalne  i defekty genetyczne  mogą  jednak  prowadzić  do uszkodzeń  RKM, co w konsekwencji  może  spowodować  utratę  widzenia  poprzez  deformację  powierzchni  oka (2,4,16). Jedynym  skutecznym  leczeniem  niewydolności  RKM jest ich przeszczepienie  (4,5). Nie  przeszczepiamy  jednak  pojedynczych  komórek,  lecz nieokreśloną  ich pulę,  przenoszoną  na tkance  oka (spojówka,  rogówka),  błonie  owodniowej  lub kleju  tkankowym  (6,12).

 

Read more...

(Przedruk za zgodą wydawcy Oftal Sp. z o. o.)


Functional improvement of injured retina following the adjuvant stem cell-based therapy. Preliminary report

Anna Machalińska1,2, Wojciech Lubiński2, Krzysztof Penkala2,3, Miłosz Kawa4, Bartłomiej Baumert4, Barbara Wiszniewska1, Danuta Karczewicz2, Bogusław Machaliński4

 

1 - Z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska.

2 - Z Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

3 - Z Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Kierownik: dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. ZUT

4 - Z Zakładu Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński


STRESZCZENIE:

Większość chorób narządu wzroku, które prowadzą do nieodwracalnej utraty widzenia, spowodowana jest degeneracją siatkówki. W ostatnich latach pojawiły się liczne doniesienia opisujące duży potencjał komórek macierzystych/ progenitorowych (KMP) szpiku kostnego wykorzystywany do odbudowy uszkodzonych tkanek i narządów. W tym nurcie podjęto również badania nad wykorzystaniem KMP w regeneracji uszkodzeń siatkówki oka.
Cel: celem pracy jest ocena funkcji bioelektrycznej uszkodzonej siatkówki oka po zastosowaniu terapii komórkowej w modelu mysim.
Materiał i metody: selektywne uszkodzenie chemiczne siatkówki oka myszy wywołano podaniem dożylnym jodanu sodu w jednorazowej, toksycznej dawce związku. Elektroretinogram błyskowy (ERG) wykonywano w kolejnych punktach czasowych po dożylnej infuzji syngenicznych liniowo ujemnych KMP izolowanych ze szpiku kostnego.
Wyniki: zastosowanie terapii komórkowej prowadziło do stopniowego wzrostu amplitudy fali b, począwszy od trzeciej doby od powstania uszkodzenia, co wskazuje na wyraźną poprawę funkcji bioelektrycznej siatkówki w obserwacji długoterminowej.
Wnioski: uzyskane przez nas wstępne wyniki świadczą o skuteczności zastosowanej terapii komórkowej jako procedury wspomagającej regenerację ostrego uszkodzenia siatkówki oka.

Słowa kluczowe: szpik kostny, komórki macierzyste/ progenitorowe, jodan sodu, elektroretinogram błyskowy.


SUMMARY:

Purpose: The purpose of this study was to appraise the functional response of damaged retina to the stem cell-based therapy in mice. The majority of disorders leading to the irreversible vision loss in the developed world is caused by retinal degeneration. Since, recent reports emphasized regenerative potential of bone marrow stem marrow stem/ progenitor cells (SPCs), we investigated here the beneficial effect of intravenously administrated SPCs on regeneration of acutely injured retina
Material and methods: Selective chemical injury of murine retinas was induced by intravenous administration of sodium iodate (NaIO3) in its toxic dose. Flash electroretinogram (ERG), was performed in different time points after infusion of bone marrow-derived and negative for linage antigens population of SPCs.
Results: Stem cell-based therapy resulted in gradual increase of b- wave amplitude in ERG recordings starting from the 3rd day after NaIO3 administration, what confirmed the improvement of retinal function in long-term observation.
Conclusions: Our preliminary findings revealed that the selected stem cell-based therapy employed in the adjuvant mode has been shown to be effective in supporting the retinal function recovery after acute retinal damage.

Key words: bone marrow, stem/ progenitor cells, sodium iodate, flash electroretinogram.


Większość chorób narządu wzroku prowadzących do nieodwracalnej utraty widzenia spowodowana jest zwyrodnieniem siatkówki. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, różnorodne formy genetycznie uwarunkowanych dystrofii plamki wciąż stanowią ogromne
wyzwanie dla współczesnej okulistyki. Z uwagi na brak skutecznego leczenia tych schorzeń poszukuje się alternatywnych metod terapii wykorzystujących patofizjologiczne mechanizmy endogennej regeneracji.

 

Komórki macierzyste/progenitorowe (KMP) stanowią heterogenną populację komórek, która charakteryzuje się dwiema istotnymi cechami: zdolnością do samoodnowy oraz zdolnością wielokierunkowego różnicowania się (1). Wykorzystanie kliniczne komórek macierzystych w standardowych procedurach leczniczych dotyczy obecnie głównie krwiotwórczych komórek
macierzystych oraz – w mniejszym stopniu – komórek macierzystych nabłonka. Nowe odkrycia dotyczące dynamicznie rozwijającego się obszaru medycyny regeneracyjnej zdecydowanie
wpływają na zwiększenie możliwości skutecznej terapii nie tylko układu krwiotwórczego, ale i innych ważnych organów ludzkiego organizmu. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień, w których opisano, jak duży potencjał tkwi w komórkach macierzystych szpiku kostnego, aby mogły służyć odbudowie uszkodzonych tkanek i narządów. W tym nurcie podjęto również badania nad wykorzystaniem KMP do regeneracji uszkodzeń siatkówki oka (2).

Read more...

Nobuyuki Kanemaki, DVM, MS, Ph.D.

  Diplomate, ACVO,

  Diplomate, JCVO,

  Veterinary Teaching Hospital, Azabu University,

  Japan

Melanocytoma tęczówki u psa rasy labrador retriever

STRESZCZENIE

U psów stosunkowo często spotykamy w gałce ocznej czerniaki. W przeciwieństwie do czerniaków występujących u kotów, u psów rzadko dają one przerzuty. Wczesne wykrycie tego typu zmian w oku zapobiega dalszym komplikacjom. Praca ta przedstawia przypadek czerniaka tęczówki u psa rasy labrador retriever. Początkowo zmianę tęczówki leczono steroidami i antybiotykami. Lecz leczenie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dalsze diagnozowanie (ultrasonografia, gonioskopia) wykazało, że jest to czerniak. Wykonano resekcję części tęczówki. Siedem tygodni po resekcji zmiany, powrócił odruch źreniczny i widzenie. Badanie histopatologiczne wykazało, że usunięta zmiana to melanocytoma.

 

KEYWORDS: dog, ocular melanoma, tumor, iris.

 

Figure 1. External image of the right eye (a) and the mass in the iris, near the nose (b).

Figure 1. External image of the right eye (a) and the mass in the iris, near the nose (b).

Ocular melanoma is the most common tumor that occurs in dogs.1-6) Ocular melanomas are known to be malignant in cats, but melanomas are mostly benign in dogs and have a low incidence of metastasis. In dogs melanomas are locally invasive, and the prognosis is poor when they spread to destroy the eyeball.5,7) Therefore, early diagnosis is important for achieving a good prognosis for dogs with ocular melanoma. This study reports a case where a canine ocular melanoma that was localized in the iris was surgically resected to preserve vision.

Read more...

Bryla Przemyslaw DVM, PhD

Przychodnia weterynaryjna w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA SYMPOZJUM BRYTYJSKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY WETERYNARII OKULISTÓW

 

Pic. 1.  Bryla Przemyslaw during presentation.

Pic. 1. Bryla Przemyslaw during presentation.

The BrAVO  winter meeting took place at the Marriott Worsley Hotel and Country Club, near Manchester, in UK. The hotel is set within 200 acres of beautiful parkland. All hotel residential guests have complimentary access to the hotel’s extensive facilities.

The event started on Friday and finished on Sunday’s afternoon. On Friday, after informal buffet, all delegates were invited into the main meeting room for, again,  an informal discussion of slides or digital photographs of interesting and challenging cases.

Saturday was full of presentations. We started with slit lamp biomicroscopy. The aim was to provide a very practical illustration on the use of slit lamps. It is important to remember that such examination is a very dynamic process. After that, two abstracts were presented. The first – Scedosporium Apiospermum keratomycosis in a dog. In this case one stained cytology slide was sufficient to allow identification of the fungi. Voriconazole 1% (Vfend; Pizer)  was selected as the antifungal treatment in this case. The second – Canine Pigmentary Uveitis – a Case Report. The aetiology of this syndrome is obscure and is characterized by the presence of pigment dispersion on the lens, iris, corneal endothelium. The syndrome can affect one or both eyes and its progression frequently results in uncontrollable glaucoma and blindness in 46% of the cases.

The next speaker was Björn Ekesten from Upsala (Sweden). He explained different aspects of ERG i.e. indications, confirmation of ophthalmological or neurological disease, unexplained loss of the vision, opacities in the ocular media, showed how to recognize, read the responses and presented a few cases of ERG.

Pic. 2. From left; Bryla Przemyslaw, Gould David, Trbolowa Alexandra, Lowe Robert

Pic. 2. From left; Bryla Przemyslaw, Gould David, Trbolowa Alexandra, Lowe Robert

Dr. Robert Lowe from Optivet Referal presented summary of his dissertation for RCVS for the Diploma in Veterinary Ophthalmology entitled “An ophthalmic and histological survey of the equine optic nerve head and peripapillary fundus”.  The Organise Committee was so kind and found some extra time to let me present  our e- Journal – “e-kwartalnik -  Okulistyka Weterynaryjna”. My presentation received a warm welcome and interest as not too many countries has similar, to our Polish e-Journal, magazines. Pic.1.

Also, later on Saturday, a very interesting  case was presented  “Large Granular Lymphoma Presented with Unilateral Internal Ophthalmoplegia in a Cat”. The LGL was diagnosed on the basis of cytology. The MRI changes were observed in  the ventral part of the right hypothalamus and infiltration of the tumour cells associated with systemic dissemination of this tumour.

In the evening all the participants were invited to a gala dinner with entertainment.

On Sunday’s morning we continued our meetings. The topics were connected with cranial nerve: clinical aspects, cranial nerve diseases, dysfunction, cranial neuropathies with ocular manifestation and imagine cranial nerves by X-ray, CT, MRI and ultrasound.

The last lecture was about gonioscopy and explained how to find the drainage angel and how to use different kinds of goniolenses (i.e. Barkan, Koeppe).

The conference finished in the afternoon leaving  all the participants full of impressions, new ideas and energy to work.

I avail myself of this opportunity and would like to thank Prof. Alexandra Trbolowa for her company and all the efforts she put into the journey to join us in Manchester.